ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Άνοιξη 2014
Η ύλη των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 - 8, εκτός από τις παραγράφους:
 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Θεωρήματα για πιθανότητες υπό συνθήκη (σελ. 8, θεωρήματα 1-22, 1-23)

Θεώρημα ή τύπος του Bayes (σελ. 9, θεώρημα 1-24)
 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ο κανόνας του Leibniz (σελ. 42)

Συνελίξεις (σελ. 47)

Κατανομές υπό συνθήκη (σελ. 48)
 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ροπές (σελ. 79)

Ροπογεννήτριες (σελ. 80)

Μερικά θεωρήματα για ροπογεννήτριες (σελ. 80)

Χαρακτηριστικές συναρτήσεις (σελ. 80)

Άλλες παράμετροι θέσεως (σελ. 84)

Μέση τιμή, διασπορά και κατανομές υπό συνθήκη (σελ. 83)

Άλλες παράμετροι διασποράς (δελ. 85)

Ασυμμετρία και κύρτωση (σελ. 85)
 

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Πολυωνυμική κατανομή (σελ. 113)

Υπεργεωμετρική κατανομή (σελ. 113)

Κατανομή Cauchy (σελ. 114)

Κατανομή γάμμα (σελ. 115)

Κατανομή βήτα (σε. 115)

Κατανομή F (σελ. 117)

Σχέσεις μεταξύ των κατανομών χ2, t και F (σελ. 118)

Η διδιάστατη κανονική κατανομή (σελ. 118)

Διάφορες κατανομές (εκτός από την κατανομή Maxwell) (σελ. 118)
 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κατανομή λόγου δειγματικών διασπορών (σελ. 161)
Άλλες στατιστικές συναρτήσεις (σελ. 162)
 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Διαστήματα εμπιστοσύνης για λόγους διασπορών (σελ. 197)

Εκτιμήσεις μέγιστης πιθανοφάνειας (σελ. 198)
 

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Έλεγχοι σημαντικότητας για μικρά δείγματα: 4. Λόγοι διασπορών (σελ. 216)

Χαρακτηριστικές καμπύλες. Ισχύς Ελέγχου - Διαγράμματα ελέγχου ποιότητες (σελ. 217)

Διόρθωση του Yates (σελ. 220)

Συντελεστής συνάφειας (σελ. 220)
 

8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η παραβολή ελαχίστων τετραγώνων (σελ. 261)

Πολλαπλή παλινδρόμηση (σελ. 262)

Γενικευμένος συντελεστής συσχετίσεως (σελ. 264)

Συσχέτιση τάξεων (σελ. 264)

Πιθανοθεωρητική ερμηνεία της παλινδρομήσεως (σελ. 265)

Πιθανοθεωρητική ερμηνεία της συσχετίσεως (σελ. 266)

Δειγματοληπτική θεωρία της παλινδρομήσεως, περίπτωση 3 (σελ. 267)

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1η σελίδα,   2η σελίδα,   3η σελίδα