ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΟΙΞΗ 2014

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

12: Εισαγωγικό μάθημα

17: Σύνολα και πιθανότητες: η έννοια του συνόλου – υποσύνολα – βασικό και κενό σύνολο – διαγράμματα Venn – πράξεις με σύνολα – θεωρήματα με σύνολα – αρχή του δυισμού – πειράματα τύχης – δειγματοχώροι – γεγονότα – η έννοια της πιθανότητας – τα αξιώματα της πιθανότητας – μερικά σημαντικά θεωρήματα – εκτίμηση πιθανοτήτων

19: Πιθανότητες υπό συνθήκη – θεωρήματα για πιθανότητες υπό συνθήκη – ανεξάρτητα γεγονότα – τύπος του Bayes - συνδυαστική ανάλυση – η θεμελιώδης αρχή της απαρίθμησης – διαγράμματα δένδρων – διατάξεις – συνδυασμοί – διωνυμικοί συντελεστές, ασκήσεις 1.18, 1.19, 1.21

24: Ασκήσεις 1.24, 1.26, 1.34, 1.45, 1.50, 1.75, τυχαίες μεταβλητές – διακριτές κατανομές πιθανότητας – συναρτήσεις κατανομής για διακριτές τυχαίες μεταβλητές – συνεχείς κατανομές πιθανότητας.

26: Συναρτήσεις κατανομής για συνεχείς τυχαίες μεταβλητές – γραφικές παραστάσεις – πολυδιάστατες κατανομές – ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

3: ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

5: Αλλαγή μεταβλητών – κατανομές πιθανότητας συναρτήσεων τυχαίων μεταβλητών, ασκήσεις 2.8, 2.9, 2.10, 2.11

10: Παράμετροι κατανομών – ορισμός μέσης τιμής – συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών – μερικά θεωρήματα για τη μέση τιμή – διασπορά και τυπική απόκλιση , ασκήσεις 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.133

12: Μερικά θεωρήματα για τη διασπορά – τυποποιημένες τυχαίες μεταβλητές - διασπορές κοινής κατανομής – συνδιασπορά - συντελεστής συσχέτισης, ανισότητα του Chebyshev.

17: Ο νόμος των μεγάλων αριθμών, άλλες παράμετροι θέσης, εκαστοστιαία σημεία, άλλες παράμετροι διασποράς, ασκήσεις 3.33.

19: Διάφορες κατανομές: διωνυμική, κανονική, Poisson, ιδιότητές τους, σχέσεις μεταξύ τους, ασκήσεις 4.3, 4.8.

24:  Αναπλήρωση στις 26/3 και 2/4.

26: Κεντρικό οριακό θεώρημα, ομοιόμορφη κατανομή, κατανομή Cauchy, κατανομή χ2, κατανομή Student, ασκήσεις 4.12, 4.17, 4.30,

31: Πληθυσμός και δείγμα – στατιστική συμπερασματολογία, δειγματοληψία με επανατοποθέτηση, παράμετροι πληθυσμού, στατιστικές συναρτήσεις, δειγματοληπτικές κατανομές, η δειγματική μέση τιμή, κατανομή της δειγματικής μέσης τιμής.

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2: Κατανομή δειγματικής αναλογίας, κατανομή διαφορών και αθροισμάτων, η δειγματική διασπορά, κατανομή δειγματικής διασποράς, άγνωστη διασπορά πληθυσμού

7: Κατανομές συχνότητας, κατανομές σχετικής συχνότητας, υπολογισμός μέσης τιμής και διασποράς. Ασκήσεις 5.1, 5.3, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14, 5.15, 5.23.

9: Στατιστικές εκτιμήσεις: Αμερόληπτες και αποτελεσματικές εκτιμήσεις, σημειακές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις διαστήματος – αξιοπιστία, εκτιμήσεις παραμέτρων πληθυσμού με διαστήματα εμπιστοσύνης, διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσες τιμές,

14: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

16: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

21: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

23: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

28: Διαστήματα εμπιστοσύνης για αναλογίες, διαστήματα εμπιστοσύνης για διαφορές και αθροίσματα, διαστήματα εμπιστοσύνης για διασπορές, ασκήσεις

30: Έλεγχοι υποθέσεων και σημαντικότητας: Στατιστικές αποφάσεις, στατιστικές υποθέσεις – μηδενική υπόθεση, έλεγχοι υποθέσεων και σημαντικότητας, σφάλματα τύπου Ι και τύπου ΙΙ,

 

ΜΑΙΟΣ

5: Προσαρμογή θεωρητικών κατανομών σε δειγματικές κατανομές συχνότητας – ο έλεγχος χ2 για καλή προσαρμογή – πίνακες συνάφειας. Ασκήσεις 7.30, 7.32, 7.43, 7.44, 7.45

7: ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

12: Ασκήσεις 7.34, 7.39, 7.40. Προσαρμογή καμπυλών, παλινδρόμηση και συσχέτιση.

14:

19:

21: 

26: 

28:

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

2:

4:

9: ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

11:

16:

18: